Mijn Account

Inloggen op uw account

Gebruikersnaam
Wachtwoord
Onthoud mij

 

 

DRAGONSTORE. NL

voor vechters door vechters

Privacybeleid

Dragon.nl  respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.  Dragonstore.nl  zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Dragonstore.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Wij slaan met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling op, waardoor het voor u mogelijk blijft uw bestelgegevens te blijven inzien. Hierdoor kunnen we de website personaliseren. Dragonstore.nl maakt hierdoor het winkelen op de website zo aangenaam mogelijk voor u.
  • Met uw toestemming gebruiken wij uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website. 
  • Bij het plaatsen van een bestelling bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens; u hoeft deze dan niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw  in te vullen. 
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Bij het schrijven van een recensie, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden ons het recht voor om recensies/opmerkingen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
  • Als u reageert op een actie, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren en de respons op onze marketingacties te meten.

Dragonstore.nl verkoopt uw gegevens niet.
Dragonstore.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Indien u nog vragen mocht hebben over ons Privacybeleid,  dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. Indien het nodig mocht zijn om ons Privacybeleid te wijzigen, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Dragonstore.nl  neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt alle mogelijke  maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij via een versleutelde en beveiligde website. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

Via het contactformulier op de website, kunt u een berichtje achterlaten  of een vraag stellen. We slaan uw persoonlijke gegevens: naam, e-mailadres en optioneel uw  telefoonnummer, die u  invult, op in een beveiligde database. En daar blijven ze ook. We geven uw  informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Gegevens in deze database worden niet periodiek verwijderd. Mocht u dit wel willen, laat het ons het weten, zodat wij deze kan kunnen verwijderen. We gebruiken uw gegevens alleen voor het beantwoorden van uw  vraag.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.


Wijzigingen in het privacybeleid 
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Met meerdere bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst o.a.

Extra Informatie naar aanleiding van de nieuwe AVG vanaf 25-5-2018

Over ons privacybeleid
Dragonstore.nl doet al het mogelijke om uw privacy te beschermen. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Dragonstore.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22-05-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Webwinkelsoftware 
Dragonstore.nl is ontwikkeld in een Joomla! omgeving en hierbij maken we gebruik van de software van Hikashop. Alle gegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, blijven onder eigen beheer en genoemde partijen hebben geen toegang tot uw gegevens en/of de inhoud van onze website.

Webhosting door Hosting2Go
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hosting2Go. Hosting2Go verzamelt geen persoonsgegeven over u voor eigen doeleinden. Hosting2Go biedt enkel de faciliteit om de door ons verkregen gegevens digitaal te bewaren, door het ter beschikking stellen van serverruimte en de bijbehorende database(s). Hosting2Go verzorgt voor ons het SSL-certificaat, zodat alle informatiestromen die via de website verlopen gecodeerd worden verzonden. Hosting2Go heeft alleen in technisch opzicht toegang tot onze opgeslagen gegevens en mailbox, en is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.


Payment processors : Sisow / Paypal / iDEAL
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Sisow / Paypal.  Sisow en Paypal verwerken  uw persoonsgegevens en bankrekeningnummer alleen om uw betaling goed uit te voeren. Sisow en Paypal hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Bovenstaande betaalproviders bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Facturatie en boekhouding
 Het bijhouden van onze administratie en boekhouding geschied geheel onder eigen beheer van Dragonstore.nl. Onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Dragonstore.nl  op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.


Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.


Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.


Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Dragonstore.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


Contactgegevens
Dragonstore.nl
Keltenstraat 9
6582 CV Heumen
Nederland
T (06) 80099850
E verkoop@dragonstore.nl
Contactpersoon voor privacyzaken
Maarten Molenaar

Social media

 

Privacy & Bescherming

PRIVACYBELEID

Alles wat u dient te weten over de bescherming van uw privacy.

Klantenservice

KLANTENSERVICE:

Alles over bestellen, betalen, leveringsvoorwaarden en andere klanten informatie.